Świetliki

Świetliki

Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ GMINNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W ŚWIERCZYŃCU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Gminnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły.
 3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
 4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy.
 5. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły.
 6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.
 7. Wychowankowie świetlicy korzystają z szatni przydzielonych dla odpowiednich oddziałów.
 8. W świetlicy obowiązują ogólnoszkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 9. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy. 
                                                                            § 2
                                                                              
CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Zorganizowanie opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków do spędzania czasu wolnego na terenie szkoły.
 2. Organizowanie pomocy w nauce oraz tworzenie warunków do nauki własnej.
 3. Rozwijanie zainteresowań i zdolności.
 4. Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie.
 5. Wdrażanie do odpowiedniego reagowania na przemoc, agresję.
 6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 7. Upowszechnianie zajęć kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
 8. Kształtowanie postaw pożądanych społecznie.
 9. Uczestnictwo w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki.
 10. Rozwój zainteresowań czytelniczych.
 11. Wyrabianie wrażliwości estetycznej, rozwój zdolności manualnych.
 12. Kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych.  
§ 2

ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY


 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-8.00 i od 11.20-17.00.
 2. Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej, każdy rodzic (opiekun) zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świetlicy oraz wypełnienia karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.Zapisy do świetlicy szkolnej odbywają się w dniach 3.09-28.09.2018 r. 
 3. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia bądź poprawek na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. Wychowawca nie stosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica/opiekuna musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 4. Wychowawca świetlicy nie odpowiada za dziecko, które nie dotarło na świetlicę.
 5. Dziecko jest przekazywane rodzicowi (opiekunowi, bądź osobie upoważnionej do odbioru dziecka) przez wychowawcę. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców bądź informacji na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.   
 6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
 7. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, żywego słowa, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne.
 8.  Plan dnia jest określony w harmonogramie dnia.
 9. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.
 10. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.
 11. Jednostka zajęć w świetlicy wynosi 60 minut, przerwy regulowane są zgodnie z potrzebami grupy lub dziecka.
 12. Sprzęt audiowizualny znajdujący się w świetlicy, może być obsługiwany tylko przez nauczyciela przebywającego w świetlicy.

§ 3

PROCEDURA ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY


 1. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka ze świetlicy do godziny określonej w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, a w sytuacji wyjątkowej najpóźniej do godziny 17.00.
 2. Dzieci do lat 7 odbierają wyłącznie rodzice/ opiekunowie lub osoby pełnoletnie do tego upoważnione w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 3. W celu odebrania dziecka ze świetlicy rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona, osobiście odbiera dziecko bezpośrednio z sali świetlicy lub z miejsca, gdzie odbywają się zajęcia. Wychowawca świetlicy jest zobowiązany do przekazania ucznia pod opiekę osoby odbierającej.
 4. Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko powyżej 7 roku życia świetlicy w określonym czasie. Zgoda musi być wyrażona pisemnie na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.       
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę oraz za dziecko wracające samodzielnie do domu.
 6. W sytuacjach sporadycznych odebrać dziecko ze świetlicy może osoba dorosła nie wpisana w Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy wyłącznie na pisemną prośbę rodziców (opiekunów prawnych) z własnoręcznym podpisem rodzica (opiekuna prawnego) i aktualną datą. 
 7. Nauczyciel świetlicy ma prawo poprosić o dowód osobisty każdą osobę odbierającą dziecko ze świetlicy w celu potwierdzenia jej tożsamości.
 8. W sytuacji, gdy rodzic/opiekun prawny nie odbierze dziecka do godziny 17.00, wychowawca świetlicy telefonuje do rodzica/opiekuna prawnego.
 9. W przypadku, gdy nauczyciel nie może skontaktować się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, bądź innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka po godzinie 17.00, po uprzednim poinformowaniu o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły, kontaktuje się z policją.
 10. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu. W takim przypadku nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktować się z inną osobą upoważnioną przez rodziców do odbioru dziecka. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca, oraz pedagog szkolny.
§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ŚWIETLICĘ

 1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do
 • Opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej
 • Zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza nią;
 • Udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych;
 • Pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych;
 • Pomocy w nauce;
 • Życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • Otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień;
 • Korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy;
 • Korzystania z szatni oddziałowych również podczas pobytu w świetlicy;
 1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązany jest do:
 • Przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach świetlicowych zawartych w ABC Wychowanka Świetlicy oraz wspólnie ustalonym na początku roku szkolnego kontrakcie;  D
 • Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;
 • Informowania nauczyciela o każdorazowym, nawet krótkotrwałym opuszczeniu świetlicy;
 • Respektowania poleceń nauczyciela;
 • Przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio potrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być spakowane w plecaku, torbie lub worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy. Plecak (torba, worek) musi być zamknięty. Świetlica nie odpowiada za przedmioty zagubione z powodu nie spełniania powyższych zasad;
 • Zostawienia porządku po skończonej zabawie;
§ 5

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY
Dokumentacja świetlicy to:
 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 3. Harmonogram dnia.
 4. Dziennik zajęć świetlicy.
 5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 6. Sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej.
§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy we współpracy z dyrektorem szkoły;
 2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły;
 3. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy, sekretariacie i na stronie internetowej świetlicy (WWW.swietliki.blogspot.com). Jest jedynym obowiązującym regulaminem świetlicy.;
 4. Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania niniejszego regulaminu;
W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują wychowawcy świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor albo wicedyrektor szkoły.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.